Casino-Arena | Bet-Arena | Fight-Live | Play-Arena
  od RybaRak
 sob 14. lis 2020 13:28:47
PokerStars - $0.05 NL FAST (6 max) - Holdem - 6 players


BTN: 100 BB
SB: 308.4 BB
BB: 125.4 BB
Hero (UTG): 100 BB
MP: 42 BB
CO: 61.2 BB

SB posts SB 0.4 BB, BB posts BB 1 BB

Pre Flop: (pot: 1.4 BB) Hero has Ac Qh
Hero raises to 2.4 BB, fold, fold, BTN calls 2.4 BB, fold, fold

Flop : (6.2 BB, 2 players) Qc Jc 2h
Hero bets 3 BB, BTN calls 3 BB

Turn : (12.2 BB, 2 players) 3s
Hero bets 5.8 BB, BTN calls 5.8 BB

River : (23.8 BB, 2 players) 3h
Hero bets 7.6 BB, BTN raises to 88.8 BB and is all-in, Hero calls 81.2 BB and is all-in

BTN shows 3c 4c (Three of a Kind, Threes)

Hero shows Ac Qh (Two Pair, Queens and Threes)

BTN wins 193 BB


Ahoj,

Mohu dostat review na NL5 zoom velmi špatného spotu:
1. river call?
2. sizing v průběhu streets?

Sám neumím moc udělat analýzu - měl bych asi víc tlačit abych dost chipy do středu?

Děkuji :):tropical_fish::chart_with_downwards_trend::computer: