Casino-Arena | Bet-Arena | Fight-Live | Play-Arena
Debata na téma poker a zákony a také zda je poker dovednostní hra nebo hazard

Moderátoři: mnouckk, Lancelot1, Cind3r3lla96

  od Arcak
 pon 12. zář 2011 12:08:39
Postoje Evropské unie k regulaci online trhu jsou shrnuty v zelené knize, kterou projednaly obě komory českého parlamentu. Dokument je ke stažení na stránkách Senátu Parlamentu ČR:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat ... leid=48424

Podle práva EU, jak potvrdil Soudní dvůr EU, spadají hazardní hry do působnosti článku 56 Smlouvy o fungování EU, a proto se na ně vztahují pravidla o poskytování služeb. Podle těchto pravidel mohou provozovatelé s povolením pro jeden členský stát poskytovat své služby spotřebitelům v jiném členském státě, pokud se na ně nevztahují omezení ve vyšším veřejném zájmu, jako je ochrana spotřebitelů nebo obecná potřeba zachovat veřejný pořádek. Z obecného hlediska musí být politika členských států týkající se on-line hazardních her přiměřená a musí být uplatňována důsledně a systematicky. Tato omezení musí být kromě toho také v souladu se sekundárním právem EU: třebaže služby hazardních her nejsou regulovány konkrétním předpisem na úrovni EU a jsou vyňaty z horizontálních aktů, jako je např. směrnice o službách (2006/123/ES) nebo směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/ES), vztahuje se na ně řada ustanovení sekundárních právních předpisů EU .
Vzhledem k nejnovějšímu vývoji lze očekávat, že se omezení uplatňovaná na on-line hazardní hry všemi členskými státy budou i nadále výrazně lišit, takže to, co je nebo bude v jednom státě považováno za zákonnou nabídku, bude na území jiného členského státu dále považováno za „nezákonné“ (tedy za něco, co nebylo implicitně ani explicitně povoleno). Z toho je patrné, že bez ohledu na výše uvedené právní podmínky bude mít pro dosažení cílů politiky členského státu v oblasti hazardních her zásadní význam účinná kontrola dodržování předpisů.


Dokument byl projednán ve Výboru pro Evropské záležitosti. Jeho vyjádření zahrnuje i stanovisko vlády.
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o= ... =113&ct1=0